Zehntscheuer


Isch Hoochschdedda lings?

Ledschd had an eldara mann zuma gsaagd: Du waaisch doch so fiil fun Hoochschdedda. Waaisch aa warum die graada hausnummara lings fun da schdroos sen? I häwan dumm oogegugd, weile so äbbas iwahaubd noned ghääad häb. Nooi des waisse ned, häwe gsaagd. Ääa waisses aa ned, hada gmooind, awa in Lilsa un Linggena sen di graada hausnummara alle rächds.

Haijajei häwwe gedengd, dääara sach musch noochgee. Unsa haus numa 138 missd jo doo uf da annara said fun da schdroos schdee!

Zuääaschd häwe amol in Lilsa gegugd. Hajoo, doo sen die graada hausnummara uf da rächda said! Un dann in Linggena, ha, doo ischs aa soo. Un in Kallsruh ischs aa soo. Sogaa in Schbanien ischs aa soo, obwohl dii an so Sacha näd soo glooinlich sen.

Awa wu fangd a schdroos eigendlich oo? Ha, had däa allde mann gsaagd, des isch ooifach, doo wuus oad neigeed, doo fangd dschdroos oo! - des isch dadsächlich ooifach.

Was isch awa jeds zu macha? I glaab, wama des ennara deed, deeds an arga durchanana gäwa. Ma kend filleichd di Sach foa da främdafakääa nudsa un am oadseigang an schild ufschdella: Hoochschdedda, a bsunas dorf, wu di rächda haisa lings schden.